Paginacija

"Homo capax Dei." Fides et ratio i Toma Akvinski o mogućnosti spoznaje Boga
"Homo capax Dei." Fides et ratio i Toma Akvinski o mogućnosti spoznaje Boga
Ana Perišić
Homo capax Dei misao je koja intrigira, kako čovjeka prošlosti tako i danas. Zato je mogućnost naravne spoznaje Boga tema ovog rada. Mnogi su putovi kojima se nastoji dokazati postojanje Tvorca svega svijeta, te time i čovjeka, a u ovom radu krenulo se od enciklike Fides et ratio pape Ivana Pavla II. U toj enciklici sažet je odnos vjere i razuma, njihove oprečnosti i poveznice, te na poseban način pozabavilo se pitanjem istine – što istina jest, kako je spoznati i prepoznati Istinu...
Adornova estetička teorija: elementi za razumjevanja suvremene umjetnosti
Adornova estetička teorija: elementi za razumjevanja suvremene umjetnosti
Matej Vidaković
Ovaj rad bavi se djelom „Estetička teorija“, filozofa Theodora W. Adorna. Međutim, interes za samo djelo nije ograničen na puki prikaz, već se uspostavljanjem dijaloga s promišljanjem navedenog autora pokušava artikulirati neke probleme suvremene umjetnosti. U tom pothvatu polazi se od sažetog prikaza djelovanja umjetničkih avangardi s početka 20. stoljeća, te se konstatira kako suvremena umjetnost, vezana uz dominantni postmodernistički filozofski diskurs, pati od...
Agresivnost i rat kao ljudske vlastitosti unutar suvremene sociobiologije
Agresivnost i rat kao ljudske vlastitosti unutar suvremene sociobiologije
Karlo Seke
Cilj diplomskog rada je istražiti filozofsko-antropološku pozadinu razumijevanja čovjekove agresivnosti kao opravdanje za vođenje totalnih ratova. Fokus istraživanja bit će stavljen na sociobiologiju, znanstvenu disciplinu koja proučava biološku osnovu društvenog ponašanja, to jest na eksplikaciju argumenata koji tvrde da je agresivno ponašanje i vođenje ratova urođeno ljudskoj naravi. Radi boljeg razumijevanja sociobiološkog polazišta, osvrnut ću se na evolucijsko tumačenje...
Anaksimandar, suvremeni fizičari i Pierre Teilhard de Chardin o izvorištu emergencije
Anaksimandar, suvremeni fizičari i Pierre Teilhard de Chardin o izvorištu emergencije
Marija Meštrović
U ovome se radu tematizira i proučava pitanje emergencije, odnosno prikazuje način na koji su tom pitanju pristupali Anaksimandar, suvremeni fizičari i de Chardin. Promišljanje o pronalasku izvorišta emergencije svega što jest započinjemo u antici. Nastavljamo ga probijajući se kroz zanimljive ideje suvremenih fizičara, ali preko znanosti dolazimo do de Chardina kao nositelja dublje vizije o jedinstvu sažetom u jednoj točci Omega. Naime, iako se sam pojam emergencije često...
Analitičko-egzistencijalna antropologija (ontološki i personalistički vidovi u misli K. Jaspersa i V. Frankla)
Analitičko-egzistencijalna antropologija (ontološki i personalistički vidovi u misli K. Jaspersa i V. Frankla)
Bernarda Miholić Huzjak
U suvremeno doba, doba tehnike, znanosti, ekonomskih i socijalnih interesa, industrijalizacije i ratova, čovjeku se oduzima ono najvrjednije, ono specifično ljudski, što čovjeka čini čovjekom. Duh, sloboda, odgovornost, egzistencija, transcendencija, smisao, sve to pripada ljudskom bitku. U ovom radu bit će prikazani filozofski koncepti Karla T. Jaspersa i Viktora E. Frankla, koji svaki na svoj način prikazuju kako je čovjek mnogo više od samih bioloških, fizičkih i psihičkih...
Analiza Europskog ustava
Analiza Europskog ustava
Andreja Križmarić
Cilj ovog diplomskog rada bio je dobiti osnovni uvid u izmjene Osnivačkih ugovora, načela, vrijednosti i ciljeve Europske unije koje jasno navodi ugovor od ustavne važnosti za Europsku uniju – Lisabonski ugovor. Jednako tako, cilj je bio i dati jedan sažeti pregled razvoja ideje europskog ustava, kako je do te ideje došlo i zašto je pokušaj njezine realizacije doživio politički i javni otpor. Rad je koncipiran u nekoliko cjelina. Uz uvod, u kojem je ukratko naveden razlog...
Analiza atenske demokracije
Analiza atenske demokracije
Damjan Bundalo
Ovaj rad se bavi temom atenske demokracije u okvirima političke filozofije. Pretežno je korištena knjiga britanskog autora i profesora povijesti John Thorleya pod istoimenim nazivom. Njegov pristup je povijesni, te kronološki daje jedan prikaz razvoja demokracije. Temelj svakog poznavanja atenske demokracije je Aristotelov Ustav atenski. Kroz jedan faktografski i povijesni pristup nastojao sam dati i filozofsku refleksiju nastanka demokracije kroz racionalnost grčke religije, Homera,...
Antropološko psihološki pristup religioznosti
Antropološko psihološki pristup religioznosti
Kristina Samardžić
Ovaj rad bavi se antropološko psihološkim pristupom religioznosti kao fenomenu koji se ističe kao čovjekov specificum. Nadalje, kao pretpostavka da se religioznost i prakticira, druga značajka koja je obrađena u radu jest kult. Naglasak je stavljen na antropološki i psihološki pristup religioznosti, gledajući je iz perspektive koja je usmjerena na poznavanje čovjeka i njegovog djelovanja dajući mu smisao. U radu su obrađene teorije o nastanku religije te su izdvojene one...
Anđeli u objavljenim religijama i u umjetnost
Anđeli u objavljenim religijama i u umjetnost
Mary Bondža
Ovaj rad donosi objašnjenje pojma anđeo te predstavlja teološku disciplinu - angelologiju, koja se bavi proučavanjem i promišljanjem o anđelima. Egzegetskom metodom proučavanja Biblije predstavljena je narav i uloga anđela, kao i neke njihove važne karakteristike. Također, rad se osim kršćanstva dotiče i drugih dviju velikih religija - islama i judaizma, te predstavlja i njihovu angelologiju. Na kraju rada spomenuta je i povijest umjetnosti koja također mnogo otkriva o anđelima.
Aristotel o metafizici
Aristotel o metafizici
Petra Furić
U ovome radu se raspravlja o jedinstvenosti Aristotelove metafizike kao znanosti. Prikazana je problematika i analiza temeljnih odredbi i pojmova Aristotelove metafizike posredstvom tumačenja njegovih najpoznatijih logičkih i metafizičkih spisa. Problematika jedinstvenosti metafizike proizlazi iz Aristotelovog određenja metafizike kao etiologije, ontologije, usiologije i teologije. Nakon analize unutar same Metafizike, autor poseže za ostalim Aristotelovim djelima kao što su...
Aristotelov nauk o uzrocima
Aristotelov nauk o uzrocima
Petra Vukmanić
Cilj ovog rada je izložiti Aristotelov nauk o četiri uzroka. Prije svega, obrađuje se značenje Aristotelovog pojma uzrok i njegova koncepcija uzročnosti u razlici spram suvremene. Općenito govoreći o četiri uzroka, ukazuje se na mjesta i kontekst rasprave o njima s jedne strane, a s druge na klasično izlaganje Aristotelova učenja i tradicionalne prijevode njegovih termina. Pritom na vidjelo izlaze osnovne karakteristike svakog pojedinog uzroka. Sama primjena nauka, njihove uloge i...
Aristotelova etika vrlina
Aristotelova etika vrlina
Lucija Udragović
U ovome radu se iznosi pregled i glavna obilježja Aristotelove etike vrlina. Etika vrlina smatra se strujom u suvremenoj etici koja je usmjerena na karakterne osobine ljudi. Aristotel se smatra prvim filozofom koji je uokvirio temelje grčke etike. Njegovo djelo Nikomahova etika, ključno je za nastanak mnogih etičkih stajališta toga vremena. Polazeći od općenitog značenja vrline osvrćem se i na različita tumačenja vrline u doba antičke Grčke. Aristotel svoja etička razmatranja...

Paginacija